سخنان خردمندانه

اگر زیر پایت را نگاه کنی هرگز نمی پری .

قدرت تکان می دهد اما تکان نمی خورد.

هرگز با یک الهام قلبی چک وچانه نزنید .

ترس وبی صبری دافعه ایجاد می کنند و توازن و متانت جاذبه.

طرح های الهی هرگز با هم منافات ندارند.


|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
نویسنده : عمادیان
تاریخ : جمعه 16 تير 1391
سخنان خردمندانه

همدیگر را دوست بدارید اما در گفتار در پندار ودر کردار یکدیگر را به بند نکشید.

ملکوت خداوند قلمرو  پندارهای کامل وعالی است.

ایمان حالت کشسانی دارد  پس تا محقق شدن خواسته تان  ان را بکشید.

هرگز باعث نشوید  که دیگران نداهای درونشان را نادیده بگیرند.

 


|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
نویسنده : عمادیان
تاریخ : یک شنبه 11 تير 1391